รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1/2559

13474934_10154299262123156_6084563723411000213_o

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ที่ 1/2559

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/appquotalist.asp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ (ประธานหลักสูตร) โทร.0 2836 3000 ต่อ 4150-4151  หรือ 089 607 1641 E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th