ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงรอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี จำนวน 7 คณะ ได้แก่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในทุกคณะ หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409