คณะกรรมการเตรียมการจัดงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

  • ประชุมรายงานความก้าวหน้า คณะกรรมการงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2559 ครั้งที่ 8   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ ETCI-CARD 2016 ณ ห้องเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559

 

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙

12443858_1124053867619209_1481636539_o

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  ๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ สำหรับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)  บัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  (อส.บ.)

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

ECTI2016

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์  ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไทยใหม่อย่างยั่งยืน”

วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินเเกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดชำระเงิน Early Bird ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อตีพิมพ์ลงproceeding  ชำระเงิน

Download  กำหนดการนำเสนอผลงาน

Download  จดหมายตอบรับรายบทความ

สำหรับ  Special Session  สามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนปกติได้แล้วค่ะ

แจ้งปัญหาการลงทะเบียนหรือ Payment  กรุณาติดต่อ หรือส่งหลักฐานได้ทาง Email: ecticard2016@gmail.com

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1/2559

13474934_10154299262123156_6084563723411000213_o

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ที่ 1/2559

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/appquotalist.asp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ (ประธานหลักสูตร) โทร.0 2836 3000 ต่อ 4150-4151  หรือ 089 607 1641 E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th

 

ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงรอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี จำนวน 7 คณะ ได้แก่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในทุกคณะ หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409