งานประชุมวิชาการ ICON-SCI 2016

คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016

คณะกรรมการเตรียมการจัดงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

  • ประชุมรายงานความก้าวหน้า คณะกรรมการงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2559 ครั้งที่ 8   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ ETCI-CARD 2016 ณ ห้องเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559