งานประชุมวิชาการ ICON-SCI 2016

คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016