คณะกรรมการเตรียมการจัดงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

  • ประชุมรายงานความก้าวหน้า คณะกรรมการงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2559 ครั้งที่ 8   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ ETCI-CARD 2016 ณ ห้องเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559