ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 02 – 836-3000 ต่อ 4150, 4151 เเฟกซ์ 02-836-3000 ต่อ 4151
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
แผนที่