คณาจารย์ (อดีต)


รองศาสตราจารย์ทง ลานธารทอง


อาจารย์ อดิศักดิ์ วิริยกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ ชลังสุทธิ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ทองแก้ว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ ดาราพงษ์