หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รายละเอียดของหลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • วิทยาเขต/คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร     25501941102791
 • ภาษาไทย         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Electronics and Telecommunication Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • ชื่อย่อ (ไทย):         วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication Engineering)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B. Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
 • นักวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • วิศวกรฝ่ายขายในบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ
 • รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. ร.ต.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์
 2. นายธนะกิจ วัฒกีกาธร
 3. นางกมลทิพย์ วัฒกีกาธร
 4. นายคชพงศ์ สุมานนท์
 5. น.ส.อัญชลี มโนสืบ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทางาน การแก้ปัญหา การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีพื้นฐาน ในการพัฒนาและออกแบบระบบ ทั้งสามารถติดตั้งและทดสอบงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรปฏิบัติการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมให้แก่บัณฑิต

 


ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้