ติดต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800
โทร: 02-836-3000 ต่อ 4161

Department of Electronics and Telecommunication Engineering,
Faculty of Engineering (North Bangkok Campus),

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Rd., Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand
Tel: +662-836-3000 ext. 4161