สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ราชมงคลพระนคร

Go to content

Main menu

    1.ระบบการศึกษา


1.1   ระบบ

               การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
               ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550  และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

    1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

                การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

     1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

                ไม่ม

2.วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

         ภาคการศึกษาที่  1            เดือนมิถุนายน  -  กันยายน

             ภาคการศึกษาที่  2            เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์
             ภาคการศึกษาฤดูร้อน         เดือนมีนาคม  -  พฤษภาคม      

 
 
Back to content | Back to main menu