สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ราชมงคลพระนคร

Go to content

Main menu

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

(1)  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม
      หรือเทียบเท่า
(2)  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า  ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน


      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

      

 
 
Back to content | Back to main menu