คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ ชลังสุทธิ์
Email : aroon.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ทองแก้ว
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร
Email : somkieat.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ ดาราพงษ์
Email : pitchya@gmail.com
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง
Email : manat.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปร.ด.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุสิตากร
Email : pana.d@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
 • ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปร.ด.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศรี วรรณการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Email : poonsri.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
Email : surachet.d@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
Email : sakhon.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ตำแหน่ง
: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Email : nattapong.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม.วิศวกรรมวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ
Email : wetarin.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
Email : supawud.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี)
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • D.Ed. Educational Administration, University of Northern Philippines

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ตำแหน่ง
: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
Email : nattachote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
Email : surasit.pr@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ดร.ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ
Email : thanarat.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Electronic and Electrical Engineering, University of Southampton, UK.

 

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร
Email : pasist.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • M.Sc. Electrical Power Engineering, Northumbria University, UK.
 • Ph.D. Electrical Power Engineering, Northumbria University, UK.

 

ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร
Email : arnon.si@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ : 02836300 ต่อ 4150 หรือ 4151
วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ